Více než polovina Čechů cítí zhoršení mezilidských vztahů během posledních dvou let

Více než polovina Čechů cítí zhoršení mezilidských vztahů během posledních dvou let

Vytvářet a udržovat dobré sousedské vztahy je důležitější než kdy jindy


Takové závěry plynou z výsledků průzkumu, který pro projekt Živá komunita s Opavií zpracovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Sběr dat proběhl prostřednictvím reprezentativního panelu Ipsos Instant Research. Více než 61 % dotázaných uvedlo, že cítí pokles kvality všech mezilidských vztahů. Naopak jen 11 % respondentů si myslí opak. Většina z těch, kteří vnímají pokles kvality vzájemných vztahů, se zároveň domnívá, že roste význam budování různých typů společenství, která se pro oslabené mezilidské vazby můžou nyní stát alespoň částečným zdrojem opory. Nadace Via za podpory předních českých filantropů z řad individuálních i firemních dárců každoročně podpoří stovky projektů, ve kterých se lidé setkávají, zlepšují své sousedské vztahy a společně pečují o místo, kde žijí.

 

Na základě výzkumu je zřetelné, že Češi zhoršení mezilidských vztahů v posledních 2 letech opravdu silně pociťují v souvislosti s pandemií a nyní s válkou na Ukrajině. Co se týče válečného konfliktu na Ukrajině, graf hovoří jasně i v tomto případě, kdy 45 % dotázaných uvedlo, že došlo ke zhoršení mezilidských vztahů, a jen
19 % uvedlo opak. O narušené mezilidské vztahy, které jsou vždy významným znakem krizového období, je nutné nyní dbát se zvýšenou péčí a dodat lidem potřebné zázemí a podporu pro jejich další rozvoj.

V turbulentních časech mají zásadní společenskou roli aktivní lidé a spolky, které v Nadaci Via díky našim dárcům dlouhodobě podporujeme. Ve stovkách obcí a měst díky nim vznikají místa, o která lidé pečují, kde sousedé spolupracují, rozvíjí sousedské vztahy a budují vzájemnou důvěru. Za rok 2021 jsme jen v rámci projektu Živá komunita s Opavií zrealizovali 13 projektů a letos nás ještě 15 čeká.
V rámci dalších podobných projektů se přitom jednalo více než o čtyři stovky projektů,”
říká Hana Morávková, PR a marketingová manažerka Nadace Via.

 Pro utvoření celkového obrázku průzkum dále zjišťoval také faktory, které Češi považují za klíčové pro vznik místní komunity. Mimo společné zájmy, které uvedlo 78 % dotázaných, jsou to rovněž dobré vztahy se sousedy, jež v budování komunity považuje za nejvýznamnější 36 % respondentů.

Klíčovým bodem v pěstování kvalitních vztahů se sousedy je pro Čechy vzájemná ohleduplnost, avšak s respektem k soukromí sousedů (59 %), dále vzájemná sousedská výpomoc (32 %), společná péče
o okolí (27 %) a nakonec pravidelná sousedská setkávání (25 %).

 „Dle průzkumu je patrné, že téměř pro tři čtvrtiny dotázaných se stávají komunitou ti, které pojí stejná aktivita či společný zájem, kterým může být právě společná úprava veřejného místa k setkávání, uspořádání sousedského grilování nebo třeba stavba altánu. Fakt, že společné aktivity dlouhodobě zlepšují sousedské vztahy, zpětně potvrzují i sami účastníci našich programů, ” uvádí Lukáš Hejna, ředitel fundraisingu Nadace Via.

„Sousedské vztahy jsou vždy důležitou součástí kvality života. Jak ukázal průzkum, tak vzájemný respekt, ohleduplnost a příležitostná sousedská výpomoc stojí na prvních příčkách ideálních sousedských vztahů. Právě proto dbáme na uskutečnění takových projektů, které dokážou sblížit sousedy, ať už při společné práci, tak i díky projektům, které jsou k tomu určeny,” dodává Lukáš Hejna, ředitel fundraisingu Nadace Via.

Ke třem nejzajímavějším projektům, které Nadace Via v roce 2021 podpořila v rámci programu Živá komunita s Opavií, patří:


1. Lesní školka Ubuntu: Komunitní jedlá zahrada při lesní mateřské školce

Spolek Lesní školka Ubuntu vytvořil na Benešovsku krásné místo pro setkávání ve starém třešňovém sadu, kde se nachází více než 130 stromů. Je zde vysazena tzv. jedlá zahrada, která se zároveň stala
i příjemným místem pro společná setkávání a trávení volného času. Revitalizace prostoru obsahovala úklid, stavbu plotu a dřevníku, sečení trávy a jako zlatý hřeb i sázení nových stromků a keřů. Během několika brigád se lidé seznámili a našli si společný cíl i prostor, který nadále společně zvelebují a užívají si plody, které jedlá zahrada nabízí všem svým návštěvníkům.


2. Baroko v Čechách: Oživme plovárnu Manětín

Spolek Baroko v Čechách nezahálel ani v loňském roce a společně s přáteli a členy dalších spolků usiloval
o rekonstrukci již zchátralého historického objektu plovárny a areálu koupaliště Manětín. Během tříletého postupného zvelebování staré plovárny je tak obnovován i provoz místa, které bylo dříve společenským centrem obce a okolí. Spolek za přispění Nadace Via opravil ty nejvíce poškozené části plovárny a vystavěl podium, díky kterému se zde mohou pořádat kulturní akce. Největší odměnou celého projektu bylo posílení vzájemných vztahů místních obyvatel, ale i k místu samému.


3. Thonmi z. s.: „Poznejme své sousedy” – revitalizace cesty a poznávací stezka mezi Velkým Šenovem, Mikulášovicemi a Vilémovem

Spolek Thonmi z. s. za přispění Nadace Via obnovil komunikaci na pomezí Velkého Šenova, Mikulášovic
a Vilémova. Dlouhodobě nepoužívaná stezka byla upravena tak, aby zkracovala cestu mezi obcemi a částečně tak nahradila trasu vytížené silnice. Nové turistické značení a vybudovaná asijská poznávací stezka láká návštěvníky z jiných obcí i Německa. Vzniklo zde šest infopanelů představujících témata z kultury a každodenního života asijských národů. Kolemjdoucí tak mohou spatřit stavbu tibetského domu, mongolské ovoo a jurtu nebo i buddhistickou stůpu. Stezka slouží pro vzájemné poznávání, ale i setkávání lidí ze sousedních obcí, v tomto případě i zemí.

 

O průzkumu
Průzkum probíhal ve dnech 15. – 22. 8. 2022 za účasti 1050 respondentů ve věku 18 – 65 let. Byl realizován on-line formou pomocí nástroje Instant Research nezávislé výzkumné agentury Ipsos.

 

Živá komunita s Opavií
Hlavní myšlenkou iniciativy Živá komunita s Opavií je upozornit na potřebu společných komunitních aktivit. Letos se projekt soustředil především na poukázání významu péče o vztahy mezi lidmi, které především během posledních tří let procházejí náročnou výzvou. Paralelně s Českou republikou běží projekt také na Slovensku, kde projekt Živá komunita s Opavií realizuje Nadace Pontis. Celkově bylo loni i letos podpořeno 28 projektů
v Čechách a 10 na Slovensku.  

 

Více informací naleznete na www.opavia.info/ziva-komunita.