Jak postupovat při rozvodu?

Jak postupovat při rozvodu?

Ne každé manželství má šťastný konec a případný rozvod může mít velký vliv na budoucí život obou manželů, ať už po stránce majetkové či rodinné. Proto je dobré vědět, jak při rozvodu správně postupovat a na co důležitého nezapomenout.


Rozvodové řízení

Před samotným rozvodem je potřeba vyřešit řadu důležitých otázek nezbytných pro rozvod manželství.

Nejprve si manželé musí ujasnit, zda jsou schopni a ochotni jít smírnou cestou. Pakliže je možné se na všech otázkách týkajících se rozvodu dohodnout, jedná se o rychlejší a levnější variantu, kdy soud během tzv. nesporného rozvodu pouze schválí dohody manželů a manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny jeho rozvratu. V opačném případě se jedná o tzv. rozvod sporný, při kterém soud nejenže zjišťuje důvod rozvodu, ale rozhoduje i o dalších důležitých otázkách.

Má-li dojít k rozvodu nespornému, podávají manželé návrh na rozvod společně, respektive rozvodové papíry vyplňují oba. Při rozvodu sporném pak stačí, podá-li návrh na rozvod jeden z manželů. V obou případech pak platí, že návrh lze vzít kdykoliv v průběhu řízení zpět a rozvodové řízení tak zastavit.

Je pak na každém z manželů, zda se během rozvodového řízení nechá právně zastoupit, nebo si vše vyřeší sám. V některých případech, zejména u sporného rozvodu, je pak vhodné nechat si alespoň poradit zkušeným rozvodovým právníkem. Advokátem se pak může manžel nechat zastoupit již v době před podáním žádosti o rozvod a poté v průběhu celého rozvodového řízení. Komunikace se soudem a jednání s druhým z manželů pak může probíhat právě prostřednictvím zmocněného advokáta.

Péče o děti

Vzešly-li z manželství děti, musí nejprve dojít k určení péče a výživy k těmto dětem, jelikož soud bez vyřešení této otázky manžele nerozvede. V českém právu přitom existují čtyři možnosti, jak lze upravit péči o dítě, a to společná péče obou rodičů, střídavá péče, výlučná péče jednoho z rodičů, a nakonec svěření dítěte do péče jiné osoby. Nedohodnou-li se rodiče na způsobu péče o dítě, rozhodne o tom soud na základě nejlepšího zájmu dítěte. Dohodu rodičů i rozhodnutí soudu ohledně péče pak lze v budoucnu za určitých podmínek měnit, a to na základě návrhu na změnu péče či návrhu na svěření dítěte do péče.

Vedle péče je také zapotřebí určit výši výživného na dítě, kdy soud přihlíží k řadě okolností rozhodných pro výpočet výživného, zejména k příjmům a životní úrovni rodičů, věku a potřebám dítěte. Výše výživného přitom není neměnná, kdy s ohledem na rostoucí potřeby dítěte a životní situaci obou rodičů může soud rozhodnout o zvýšení či snížení výživného na dítě.

Společné jmění manželů

Dále je potřeba rozdělit majetek spadající do společného jmění manželů. Je nutné vypořádat veškerý majetek, tj. movité i nemovité věci včetně pohledávek a dluhů vzniklých za trvání manželství. Pakliže se manželé na rozdělení společného majetku neshodnou, bude o rozdělení majetku opět rozhodovat soud. V rámci dohody o vypořádání majetku je možné sjednat i výživné pro jednoho z manželů.

Závěrem

Po vyřešení výše uvedených otázek pak rozvodový soud rozhodne o samotném rozvodu manželství, přičemž právní mocí takového rozhodnutí jsou manželé oficiálně rozvedeni.

Výsledek rozvodového řízení má podstatný vliv na další život bývalých manželů, a proto je třeba rozvod nepodceňovat a dobře se na rozvodové řízení připravit. Případná investice do odborníka - zkušeného rozvodového právníka se tak určitě vyplatí a ušetří často jak ve věci výživného, tak zejména při vypořádání majetku.