Jak na to, aby se dítě chtělo učit?

Jak na to, aby se dítě chtělo učit?

Vnitřní motivace je základním pilířem úspěšného učení. Ovšem pro dítě nemusí být snadné ji nalézt, nebo vybudovat, a to zejména pokud je na to samo.


Podpora ze strany rodičů je zde velmi důležitá, protože právě oni mohou děti motivovat. Ale jak na to? Tipy na úspěšné zapojení rodičů do vzdělávání dětí nám prozradila učitelka s bohatými zkušenostmi, Karolína Peřichová, která již deset let učí podle programu Začít spolu.

Podpora vnitřní motivace dětí ve škole je komplexní proces, který vyžaduje aktivní zapojení učitelů, žáků
i rodičů. Zatímco učitelé mohou hrát klíčovou roli v identifikaci individuálních zájmů a silných stránek každého žáka, aktivní role rodičů ve školním životě dítěte může posílit důvěru žáků ve své schopnosti. Právě rodiče
s učiteli tak společně vytváří prostředí, které podněcuje zájem o učení.

Trio učitele, žáka a rodiče

K posílení vnitřní motivace dítěte a celkové podpoře jeho vzdělání je důležité budovat pozitivní vztah mezi učitelem, žákem a rodičem. “Kontakt s rodiči budoucích žáčků navazuji již před začátkem školního roku, abych získala představu o dětech a potřebách jejich rodin,” vysvětluje Karolína Peřichová. Průběžná komunikace
s rodiči je pro ni klíčová, a proto pořádá pravidelné třídní schůzky, kde se společně diskutuje o očekáváních a přístupu k výuce. "Rodiče se díky četným aktivitám od samého začátku zapojují do vzdělávání svých dětí. Společně si nastavujeme očekávání
a všem se nám pak společně líp pracuje. Vzájemně si důvěřujeme a cítíme se lépe,"
doplňuje učitelka.

Výsledky jsou důležité po celý rok

Pravidelné sledování studijních výsledků dětí ve škole je pro jejich úspěch a rozvoj zcela zásadní. Vysvědčení by nemělo být jediným okamžikem ve školním roce, kdy se společně podíváte na jejich pokroky a případné nedostatky. Když se rodiče navíc zajímají o prospěch a výsledky dítěte, mohou v něm podpořit vlastní hodnocení svých silných i slabých stránek. Společně pak snáze dokážete identifikovat konkrétní kroky, které je třeba podniknout pro dosažení lepších výsledků.

Velmi dobrým způsobem, jak zapojit dítě i rodiče do procesu učení, jsou pravidelné schůzky, kde se sejdou právě učitel, rodič/e a žák. Pokud taková setkání nejsou v dané škole běžná, rodič o ně může třídního učitele nebo vedení školy požádat. Jejich výhodou je, že přináší prostor pro konstruktivní diskusi nejen o výsledcích, ale také možných obavách a potřebách dítěte. Zároveň je to vhodná chvíle ke stanovení reálných cílů pro další zlepšení. “Cílem těchto setkání není, abychom za děti problémy vyřešili, ale abychom je podporovali a pomáhali jim při formulování svých myšlenek a plánů. Dětem tak dáváme prostor k posílení vlastní motivace, sebevědomí, ale i schopnosti sebehodnocení,” dodává učitelka. Získání těchto stěžejních dovedností může být pro děti užitečné nejen ve škole, ale i pro jejich profesní život.

Rodiče v roli inspirativních osobností

Kromě podpory z domova se mohou rodiče zapojit přímo do školního života dětí. Karolína Peřichová si tuto praktiku chválí nejen ve výuce, ale i při školních aktivitách. Například během školy v přírodě mají rodiče možnost strávit čas se svými dětmi a sledovat, jak se učí a jaké jsou jejich pokroky. Zúčastnit se ale samozřejmě mohou také samotné výuky. Učitelka podporuje jejich aktivní účast prostřednictvím čtení nebo například představování vlastních povolání. "Je důležité, aby děti věděly, že nejen učitel je má co naučit. Ale že
i rodiče a jiní dospělí, nebo dokonce i spolužáci, jim mohou předat cenné zkušenosti a znalosti,”
vysvětluje Peřichová.

Budování komunity

Jednou z klíčových aktivit ve škole paní učitelky Peřichové jsou komunitní kruhy, prostřednictvím kterých se děti učí vyjadřovat své myšlenky a pocity, a zároveň respektovat názory druhých. Cílem této aktivity je, aby každé dítě dostalo pozornost. Ke slovu se tak dostanou i ty děti, kteří jsou například stydlivější či tišší, a během hodin si o pozornost neumí říct. Komunitní kruh si děti moderují samy a učí se tak regulovat skupinovou dynamiku
a přebírat odpovědnost za fungování skupiny.

Komunitní kruhy navíc nemusí být pouze o studijních výsledcích nebo tématech přímo spojených se školou.
“Z vlastní iniciativy jsem s dětmi zavedla kruh, kde si ukazujeme věci. Děti si donesou nějakou věc z domu, kterou chtějí ukázat ostatním, nebo třeba jen něco narychlo najdou v aktovce, a vypráví k ní nějaký příběh,” vysvětluje Peřichová.


Kateřina Peřichová

 

Co jde udělat hned

Je důležité, aby se rodiče aktivně zapojili do života školy a spolupracovali s učiteli a dalšími rodiči na podpoře změn ve vzdělávání. Právě jejich podpora je nezbytná pro rozvoj vzdělávacího systému v České republice
a přípravu dětí na úspěšný život ve škole i po ní.

Mnohé sice nejde změnit ze dne na den, ale existují kroky, které mohou rodiče udělat ihned. V první řadě je nezbytné se zajímat o fungování školy a budovat si s ní partnerský a konstruktivní vztah. Mohou si tak například zjistit, zda a jak ve škole funguje školská rada a zapojit se do ní. To jim umožní mít přímý vliv na rozhodování a plánování ve škole. Dále se rodiče mohou vzdělávat, sledovat a číst o tématech vzdělávání. Existuje mnoho zdrojů, ať už v podobě článků, spolků, workshopů, přednášek nebo organizací, které mohou pomoci lépe porozumět současným trendům ve vzdělávání a podpořit změny ve škole.

Tipy a rady týkající se vzdělávání rodiče najdou na webu projektu Měníme Osnovy. Na něm spolupracuje Národní pedagogický institut (NPI ČR), Nadace České spořitelny, Nadace BLÍŽKSOBĚ, Unie rodičů a další partneři. Více informací naleznete na

 

 

 

 

Iniciativa Měníme osnovy

Na iniciativě Měníme osnovy se podílí Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Nadací Blíž k sobě, Nadací České spořitelny. Je financována soukromým sektorem prostřednictvím těchto dvou nadací a nadace Abakus, na výrobě obsahu kampaně se podílí zejména agentura DFMG, Stanislav Adámek - tvůrce videí a NPI ČR, který je také jejím odborným garantem, dále i ostatní zakladatelé a partneři kampaně.
Dalšími partnery iniciativy jsou například Česká televize (ČT Edu), Unie rodičů, Česká středoškolská unie, Asociace Podnikavé Česko, Stálá konference asociací ve vzdělávání, Partnerství pro vzdělávání 2030, nestátní nezisková organizace Step by Step a její program Začít spolu. Záštitu iniciativě udělilo MŠMT a 2. ekonomická transformace.

Nadace BLÍŽKSOBĚ

byla založena v roce 2016 Martinem Vohánkou, jeho rodinou a přáteli jako nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Zaměřuje se na oblast ochrany demokracie a systémové změny ve vzdělávání. Věří, že vzdělávání je hlavně o lidech, a záleží jí na podpoře učitelů, ředitelů a ostatních klíčových aktérů ve vzdělávání. Věří, že jedině spolupráce je klíčovým faktorem k překonání všech výzev dnešní doby.

Step by Step ČR a vzdělávací program Začít spolu

Aby učení dávalo smysl a přinášelo radost

Step by step ČR je neziskovka, která v ČR zastřešuje vzdělávací program Začít spolu a podílí se na systémových změnách českého školství. Jsme součástí mezinárodní sítě ISSA (International Step by Step Association).

Vzdělávací program Začít spolu nabízí ucelené moderní vzdělávání dětem předškolního a mladšího školního věku (MŠ a 1. stupeň ZŠ). Začít spolu není alternativa, ale značka kvality, založená na kompetenčním modelu učení. Program letos oslaví 30 let v ČR a v síti škol Začít spolu je aktuálně registrováno 162 škol.

www.zacitspolu.eu

 

Národní pedagogický institut České republiky

Jsme servisní organizací českého systému předškolního, základního a středního vzdělávání. V naší nabídce máme připraveny pečlivě promyšlené a důkladně navržené nástroje, které podporují školní týmy i jednotlivé učitele při cestě k rozvoji žáků.

www.revize.rvp.cz

 

Nadace České spořitelny již více jak 20 let podporuje takové projekty a přístupy, které posouvají český vzdělávací systém a motivují žáky, aby rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní osobní i profesní život v 21. století. Hlavní misí Nadace ČS je rozvoj dětí a mladých lidí a motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích. Jádrem nadační činnosti je tvorba a šíření inovativních vzdělávacích metod a nástrojů a posilování sítě klíčových aktérů v oblasti vzdělávání. 

 

Society for All (SOFA)

Jsme nezisková organizace Society for All (SOFA). Už více než dekádu konzistentně a usilovně pracujeme na změnách, díky kterým je stále více škol, v nichž všechny děti zažívají přijetí a úspěch. Bez ohledu na startovní podmínky dostávají šanci stát se sebevědomými dospělými, kteří znají svou cenu a místo ve spol